Разрешават в една паралелка да има и повече от 5 деца с увреждания

Разрешават в една паралелка да има и повече от 5 деца с уврежданияВ една училищна паралелка или група в детска градина вече ще може да се обучават и над 5 деца с увреждания. Това решиха депутатите от просветната комисия.
В момента в една паралелка се допускат не повече от 5 деца с хронични заболявания или със специални образователни потребности. С промяната стават до 3, но се допускат изключения, ако в населеното място няма друга група или паралелка, която да осигурява същото по вид образование.
Това ще става по преценка на екипа за подкрепа на личностното развитие, който трябва да предлага допълнителна подкрепа за нуждаещите се деца.
Ако пък такъв екип няма, решението за увеличаване на бройката ще се взема от регионалните ресурсни центрове. За целта ще се иска и разрешение от началника на инспектората.
При увеличаване броя на специалните деца в един клас ще се назначава помощник-учител, чиито функции ще се уточнят в държавния образователен стандарт. Обучението на учениците със специални образователни потребности ще се подпомага и от ресурсни учители.
Помощните училища трябва да се преобразуват в центрове за специална образователна подкрепа до 5 години от влизането в сила на закона.
Те могат да са общински и държавни, като устройството и дейността им ще се уреждат с правилник, издаден от министъра на образованието.
Другият вид центрове, които се създават - за подкрепа на личностното развитие, ще са общински. Те ще са за развитие на интересите на учениците, за кариерно консултиране, за превантивна и рехабилитационна дейност, за ресурсно подпомагане или за психологическа подкрепа.
Такива може да са и ученическите общежития, астрономическите обсерватории и планетариумите.
Центровете за специална образователна подкрепа пък ще извършват диагностична, рехабилитационна, корекционна и терапевтична работа с нуждаещите се ученици.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД