НС на НЗОК прие проекти за анекси към Националните рамкови договори

НС на НЗОК прие проекти за анекси към Националните рамкови договориПроекти на договори за изпълнение и допълнeние на Националните рамкови договори (НРД) за медицински и дентални дейности за 2017 г. прие на свое заседание на 12 декември 2017 г. Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). В тях се предлага финансовата рамка до 1 април 2018 г, когато ще влезе в сила новият Национален рамков договор, съобщават от Касата. Анекси към действащите НРД се налагат, защото от 1 януари до края на март изпълнителите на медицинска помощ ще работят по старите правила, но съобразени с финансовите параметри на Закона за бюджета на НЗОК за 2018 г.
Проектите ще бъдат предоставени за обсъждане на Българския лекарски съюз и на Българския зъболекарски съюз.
НС на НЗОК обсъди и прие правила, по които ще се разпределят средствата за различни медицински дейности за периода 1 януари - 31 март 2018 г. Конкретни числа не бяха приети. Това ще се случи след обнародването на ЗБНЗОК за 2018 г. в Държавен вестник.
НС на НЗОК утвърди и стойностите за дейност на изпълнителите на болнична медицинска помощ за м. декември 2017 г. като те са без промяна спрямо предходния месец.
На заседанието бяха разгледани и спешните мерки за оптимизиране на работата и разходите на НЗОК. НС вижда напредък в прилагането им, но поиска информация за цялата контролна дейност през 2017 г. Отправи препоръка през м. януари този материал да бъде доразвит, освен с отчет какво е направено и с предложения за конкретни действия през 2018 г. и очаквания финансов ефект на всяка една от мерките.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД