Петчленен състав на ВАС отмени стандарта по ревматология

Петчленен състав на ВАС отмени стандарта по ревматологияПетчленен състав на ВАС потвърди решението на тричленния, с което се отменя Медицинския стандарт по ревматология, съобщиха от Центъра за защита правата в здравеопазването.
Формално към наредбата присъстват мотиви, възпроизведени дословно и в доклада относно приемането й, но по същество те нямат изискуемото съдържание и не изпълняват целта на закона. Краткият преразказ на предлаганата уредба не е тъждествен на мотивирането й, коментират от ЦЗПЗ.
Съдът потвърждава, че отсъства изложение на конкретните причини и цели за актуализацията на медицински стандарт "Ревматология", средствата за прилагането му, практическото му отражение в дейността на лечебните заведения, в т.ч. от гледна точка качество на здравната услуга и достъп на гражданите до същата, очакваните резултати и анализ за съответствието с правото на ЕС. Неспазването на това императивно условие противоречи на принципите на чл. 26, ал. 1 ЗНА.
Наличието на адекватни мотиви е от значение за проверката дали предложената ревизия на стандарта е пропорционална и спазени ли са нормите на административното регулиране, с оглед финансовата или материалната тежест, която адресатите на предвидените изисквания следва да понесат за изпълнението им. Липсата на надлежна обосновка по смисъла на чл. 28, ал. 2 ЗНА препятства съдебния контрол по същество за съобразеността на подзаконовия нормативен акт с материално-правните норми, включително с принципите по чл. 52, ал. 1 - 3 КРБ и съответно води на извод за неговата незаконосъобразност.
Решението е окончателно и не подлежи на оспорване, информират още от ЦЗПЗ.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД