НОИ приключи проект за работа с хора с увреждания

НОИ приключи проект за работа с хора с уврежданияНационалният осигурителен институт приключи успешно Дейност 1 „Обучения за професионална компетентност на служителите в НОИ за осигуряване на равен достъп на лица с увреждания” по Проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в НОИ за осигуряване на равен достъп на хората с увреждания”.
Тази част от договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В рамките на дейността бяха реализирани общо 30 обучения в столицата и областните градове.
В тях взеха участие 301 служители от Централно управление и териториалните поделения на института, които успешно преминаха курсовете за подобряване на професионалната компетентност за осигуряване на равен достъп на хората с увреждания, за което всеки един от участниците получи сертификат.
По време на обученията участниците придобиха нови знания за подобряване комуникационните им възможности при предоставянето на осигурителни услуги на потребителите в неравностойно положение.
В резултат на това те усъвършенстваха уменията си за пряк контакт с клиентите със специфични нужди и за осигуряването на равен достъп на клиентите на осигурителните услуги.
Придобитите по време на обученията знания допринасят за създаването на нов тип култура на обслужване в институцията, както и за общото повишаване на компетентността и ефективността на администрацията, тъй като имат определена и ясно изразена практическа насоченост.
Като една от ключовите публични институции, която обслужва пряко цялото население на страната, Националният осигурителен институт има важно значение за реализацията на общите цели на българската държавна администрация - да бъде ефективна, ефикасна и ориентирана към потребителите на предоставяните услуги, посочват оттам.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД