Стартира процедура за доставка на 6-валентна ваксина

Стартира процедура за доставка на 6-валентна ваксинаПравителството даде съгласието си министърът на здравеопазването да проведе процедура на договаряне без обявление, за доставка на шествалентна ваксина.
Ваксината е срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит тип Б, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б в изпълнение на Имунизационния календар на България. В резултат от законодателни промени, от 1 април 2014 г. осигуряването на ваксини за задължителни имунизации и реимунизации е прехвърлено от НЗОК към Министерството на здравеопазването. В изпълнение на това задължение МЗ проведе две открити процедури по реда на ЗОП тази година, които завършиха без резултат.
Към настоящия момент всички деца, родени след 01.06.2014 г., подлежат на имунизация с шествалентна ваксина. С оглед на непредвидените обстоятелства тези деца все още не са имунизирани. Неимунизирането крие сериозни рискове от възникване и разпространение на тежки ваксинопредотвратими инфекции, свързани с висока смъртност и инвалидизация. Шествалентната ваксина се използва за провеждане на основна имунизация в три приема на децата, родени след 01.06.2014 г., като с нея се постига имунизационна защита срещу социалнозначими заболявания. Натрупването на неимунизиран контингент ще доведе до възникване на взривове и епидемии от заразни заболявания, застрашаващи живота и здравето на децата.
С оглед опазването на живота и здравето на новородените деца и изпълнявайки задължението си за осигуряване на ваксини, на 8 октомври т. г. Министерството на здравеопазването обяви процедура на договаряне без обявление за доставка на шествалентна ваксина в пълно съответствие с изискванията на ЗОП. Отправена е покана до "ГЛАКСОСМИТКЛАЙН" ЕООД, който лично или чрез своите упълномощени представители за България да участва в процедурата по договаряне. Срокът за представяне на оферти е 17,30 ч. на 14 октомври.
В случай, че в определения срок няма представена оферта и няма участник в процедурата, каквито индикации има от страна на поканения участник, това обстоятелство отново ще постави МЗ пред невъзможността да изпълни своето законово задължение за осигуряване на жизненоважната ваксина. Поради това, МЗ, със съгласието на МС, ще проведе процедура на договаряне без обявление, при условията на чл. 90, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки, за доставка на шествалентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит тип Б, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б в изпълнение на Имунизационния календар на България, като ще бъде отправена покана до всички доставчици на шествалентни ваксини, включени в Приложение №3 на Позитивния лекарствен списък.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД