ИАЛ се сдобива с финансов контрольор

ИАЛ се сдобива с финансов контрольорПроект за изменение на устройствения правилник на Изпълнителната агенция по лекарствата предлага обособяването на нова длъжност - „финансов контрольор”. Документът е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на здравеопазването. Според проекта, финансовият контрольор ще води регистър, в който нанася и поддържа актуални данни относно поетите задължения и извършените разходи в агенцията. Негово задължение ще е да води и регистър на договорите и да осъществява предварителен контрол при усвояване на средства по оперативни програми на Европейския съюз и други донори.
Според проекта на МЗ, броят на дирекциите в ИАЛ трябва да бъде намален от 7 на 6. Това ще стане чрез закриване на „Контрол на лекарствените продукти” и „Медицински изделия”, като се създава нова дирекция - „Контрол на лекарствените продукти и медицинските изделия”.
Тя ще се занимава основно с оценка на документацията и издаване на разрешения за производство и търговия с лекарствени продукти, както и с регистрация на медицински изделия. Мотивът на министерството за преструктурирането е, че така ще се постигне по-добро администриране.
На дирекция „Разрешения за употреба на лекарствените продукти” освен типичните и за момента дейности се вменяват и функции по извършване и координиране на дейността по лингвистичната и стилистичната проверка на лекарствената информация на продуктите, изготвяне и поддържане на актуален списък на лекарствените продукти, които се отпускат без лекарско предписание, изготвяне на справки за регистрационния статус на лекарствените продукти.
Функциите на дирекция „Контрол на лекарствената употреба” също се променят. Освен със сегашните си дейности, тя ще се занимава и с поддържане и актуализиране на информацията на националния портал за лекарствени продукти, мониторинг на мерките за намаляване на риска за лекарствените продукти, информиране на Европейската агенция по лекарствата и притежателя на разрешение за употреба при идентифициране на нови рискове или за промяна на установените рискове, изготвяне на справки за получени съобщения за нежелани лекарствени реакции, актуализиране на информацията за медицинската общественост по въпросите на рационалната фармакотерапия, изготвяне на анализи на лекарствената консумация.
Въпреки промените в дейността на тези дирекции, тяхното преструктуриране и създаването на длъжността „финансов контрольор”, броят на щатните работни места в ИАЛ остава непроменен – 196. Допълнителното място, което финансовият контрольор ще заеме, е за сметка на служител от общата администрация на агенцията. В новата дирекция „Контрол на лекарствените продукти и медицинските изделия” ще работят 50 човека. Това са 38 служители от бившата дирекция „Контрол на лекарствените продукти” и 12 от „Медицински изделия”.
В проекта се разписват и изисквания за заемане на длъжността „изпълнителен директор”. Изпълнителен директор може да бъде лице с придобита образователно-квалификационна степен „магистър” по „фармация” или „медицина” и пет години професионален опит в областта на фармацията или медицината.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД