Изтъкнати български медици влизат във Фонда за лечение на деца

д-р Таня АндрееваПроект за изменение на структурата и някои от дейностите на Център „Фонд за лечение на деца“ е внесла за обсъждане в Министерския съвет министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева.
При направен анализ на организацията на работа на фонда, в това число сроковете за разглеждане на досиетата и процедурите за отчитане и контрол, са констатирани затруднения в дейността му.
С предложения проект се цели оптимизиране на структурата и дейността на фонда с оглед гарантиране обективност и навременност на решенията, както и повишаване контрола върху отчитане изпълнението на решенията на фонда.
В него се залага по-детайлно разписване на някои от дейностите, които влизат в обхвата на финансиране, с цел гарантиране обективност на решенията.
Включени са условията, при които български деца се подпомагат за лечение в чужбина, а именно при липса на апаратура, при липса на медицински специалисти, които да осъществят съответната медицинска дейност или необходимост от прилагане на медицински метод, който е с доказана ефективност, но не се прилага на територията на България.
Конкретизират се видовете медицински изделия, които могат да се финансират от фонда, а именно такива, които са в списъка по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и допълнително уточнени в списъци, определени от фонда.
Уточнява се ангажиментът на фонда за финансово подпомагане за транспорта на детето и придружителя му при необходимост от лечение в чужбина като изрично се разписва, че тези разходи следва да бъдат в рамките на размерите, допустими съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.
Като нова дейност в обхвата на фонда се предлага да бъде включено заплащане на лекарствени продукти, включени в списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, ако липсата на тяхното прилагане води до необходимост от цялостно лечение в чужбина.
Установяват се правила за заплащане на медицински изделия, а именно по цени, на които ги е закупило лечебното заведение, в което ще бъде приложено съответното медицинско изделие. Считам, че това би бил целесъобразен механизъм за оптимизиране на разходите на фонда за медицински изделия.
С оглед оптимизиране на работата на фонда се изискват и промени в неговата структура.
Към настоящия момент към фонда функционира Обществен съвет, който включва медицински специалисти и представители на държавни институции, неправителствени организации, осъществяващи дейност в областта на подпомагането на деца в страната и дарителството, организации за защита правата на пациентите и медии.
Предлага се да бъдат регламентирани и да функционират експертна комисия и обществен съвет.
Комисията следва да се съсредоточи върху подпомагане на специфичната дейност на фонда по разглеждане на заявленията за организационно и финансово подпомагане на български деца.
В него ще се включват изтъкнати медицински специалисти, както и по един представител на Министерството на здравеопазването, Държавната агенция за закрила на детето и Агенцията за социално подпомагане.
В състава на Общественият съвет ще влизат представители на БЧК, на неправителствени организации, осъществяващи дейност в областта на подпомагането на деца и дарителството, на представителни организации за защита на правата на пациентите и на медии.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД