МЗ: Морската вода не носи опасности за хепатит

МЗ: Морската вода не носи опасности за хепатитВъв връзка с обилните валежи през май и юни и възникналата извънредна ситуация в района на Варна и други райони в страната, МЗ дава необходимите указания по отношение контрола и действията, които следва да се предприемат от регионалните здравни инспекции за недопускане повишаване на здравния риск и ограничаване възникването и разпространението на епидемични взривове и епидемии, вследствие наводненията. Те са изпратени на регионалните здравни инспекции в Добрич, Варна и Бургас по отношение предприемане на действия при евентуален риск, свързан с влошаване качеството на водите за къпане, в това число по отношение провеждането на мониторинга на водите за къпане в зоните за къпане по Черноморското крайбрежие.
Резултатите от проведения мониторинг през май и юни не показват съществено отрицателно повлияване качеството на водите за къпане като цяло вследствие обилните валежи през тези месеци, казват от МЗ.
Получените стойности по изследваните микробиологични показатели в зоните за къпане са в съответствие със задължителните и къпането в тях не представлява риск за здравето за населението и туристите, летуващи на българското Черноморие.
До настоящия момент единствено при извършен анализ на проба вода от 30 юни от една зона за къпане - „Офицерски плаж”, Варна, е констатирано надвишаване на нормите, поради което веднага след получаване на резултатите, РЗИ, Варна е наложила временна забрана за къпане в тази зона и своевременно е уведомила за това населението, областните и общински власти.
При подобряване качеството на водите за къпане, доказано с лабораторен контрол, къпането в тази зона отново ще бъде разрешено.
В тази зона за къпане и през предходни години са констатирани проблеми с качеството на водите. Основна причина за това е вливането в района на зоната за къпане на т.нар. „Шокъров канал”, който събира дъждовни води от част от Варна и вилни зони около града, вероятно и от нерегламентирано включени в него фекално-битови отпадъчни води. Проблемът е поставян многократно на вниманието на институциите на областно и общинско ниво, от които зависи решаването му.
Пробите морски води от съседните зони за къпане в района на Варна („Бриз-3 Буните”, „Централен плаж”, „Южен плаж” и кв. „Аспарухово”), не показват отклонения от задължителните изисквания.
Във връзка с появилите се в медиите съобщения, позоваващи се на изказвания на отделни лица, които не представляват официални компетентни институции, по отношение опасността от заразяване с хепатит А при ползването на водите за къпане, от МЗ отбелязват:
По принцип възможност за заразяване с хепатит А при ползване на природни води за къпане, плуване, водни спортове не може да бъде напълно изключена, но рискът за това е нисък и може да е от значение само при много голямо замърсяване на водите за къпане с отпадъчни фекално-битови води.
Както бе посочено по-горе, съгласно резултатите от провеждания мониторинг, такова замърсяване не е налице в зоните за къпане по българското Черноморие.
МЗ не е давало препоръка туристите, които ще почиват на българското Черноморие, предварително да се имунизират срещу хепатит А и категорично отхвърля такава необходимост.
МЗ, чрез регионалните здравни инспекции, ще продължи да извършва необходимия мониторинг на качеството на водите за къпане и в случай на необходимост ще даде съответни указания и ще информира своевременно населението и летуващите на българското Черноморско крайбрежие туристи, както и компетентните органи, за предприемане на съответни мерки с цел недопускане възникване на риск за здравето на хората.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД