Завършващите гимназия трябва да платят здравните вноски

Завършващите гимназия трябва да платят здравните вноскиБъдещите студенти и младежите, които все още не са започнали работа, след завършване на средно образование, до записване във ВУЗ, редовна форма на обучение в страната или чужбина, или до постъпването на работа, следва да заплатят сами здравните си осигуровки. Съгласно действащите закони, лице което не плати осигуровките за здраве в рамките на 3 месеца, за период от 36 месеца, губи пациентските си права. За да не се начисляват допълнително наказателни лихви и младежите да не загубят здравносигурителните си права, те следва да внесат първата здравна вноска за юли в размер на 16.80 лв. до 25 август 2014 г., а вноската за месец септември до 25 октомври. Допустимо е вноските да се платят и за двата месеца наведнъж, но върху сумите ще бъде начислена лихва за периода.
Важно условие, преди плащането, е подаването на декларация образец 7 от лицата, които се осигуряват здравно за своя сметка. Тя се подава в срок до 25 число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване от лицата, в структурата на НАП по постоянен адрес на задълженото лице.
Здравните вноски се превеждат по отделна сметка, указана във всеки офис на НАП, с код за вид плащане: 56 11 11. Ако все пак младежите пропуснат да внесат навреме своите здравни осигуровки, преди да го направят е задължително да проверят актуалния размер на вече начислената лихва за забавяне, от сайта на НАП на адрес www.nap.bg (справка за здравноосигурителния статус).
Студенти редовна форма на обучение, които са избрали да продължат образованието си в чужбина при завръщането си в България трябва да изискват от висшето учебно заведение уверение за успешно приключил и заверен семестър или учебна година. НАП използва уверението, за да коригира здравния статус на лицето, и то да може да ползва услугите платени то НЗОК, както и да ползва европейска здравна карта.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД