Кости, стави и мускули най-често тормозят работещите

Кости, стави и мускули най-често тормозят работещитеБлизо 380 хил. души са имали заболяване или здравен проблем, който е причинен или усложнен от настояща или предишна работа. Това сочи изследване на Националния статистически институт на работната сила за злополуките и другите здравни проблеми, свързани с работата. Изследването обхваща период от 12 месеца и е проведено през 2012 и 2013 г.
От НСИ информират, че това са 7% от всички лица, които са заети в момента или някога са работили.
Проучването също така показва, че делът на хората със здравни проблеми, дължащи се на работата, се увеличава с нарастване на възрастта, като за лицата на 65 и повече навършени години достига 12.8%.
По отношение на образователното равнище делът на страдащите от заболявания, свързани с работата, е най-висок сред лицата с основно или по-ниско образование - 11.9%, докато сред лицата с висше образование този дял е 4.3%.
От предизвиканите или усложнени от работата здравни проблеми най-чести са тези с костите, ставите и мускулите, които общо представляват 44.9% от всички здравни проблеми. От тях на първо място са проблемите, засягащи долните крайници - те са посочени като основен проблем от 84.2 хил., или 22.1% от всички лица със заболявания. Съществен е и делът на сърдечните заболявания, за които лицата предполагат, че са причинени или усложнени от характера на работата им, като те се явяват основен здравен проблем при мъжете. Сравнително по-редки са кожните проблеми, инфекциозните болести и проблемите със слуха.
От лицата, имащи здравни проблеми, 79.0% не са отсъствали от работа през предходните 12 месеца поради основния си здравен проблем или са отсъствали за по-малко от един ден. 12.3% обаче считат, че не биха могли повече да работят поради основния си здравен проблем.
От всички заети лица 107.0 хил. (3.7%) страдат от заболявания или здравни проблеми, причинени от настоящата им основна работа. Делът на хората с такива здравни проблеми е по-висок сред заетите в индустрията - най-вече в добивната и в преработващата промишленост и в селското и горското стопанство - по 5.2%. За сравнение при заетите в областта на услугите процентът е 2.8%. В групата на квалифицираните работници и сродните на тях занаятчии, машинни оператори и монтажници делът на заетите със здравни проблеми, произтичащи от работата (5.2%), е най-висок в сравнение с останалите групи професии.
От общия брой на заетите лица през 2013 г. 1 497 400, или 51.6%, са изложени на работното си място поне на един фактор, който може да има неблагоприятно влияние върху физическото им здраве. Най-често срещаните фактори са неудобните работни пози и движения и рискът от злополука. Неудобните работни пози и движения са посочени от 328 000 души, а рискът от злополука – от 323 000 човека. Втори по важност фактор за жените е изпълняването на дейности, изискващи силна зрителна концентрация, сочи изследването.
Около 13% от заетите лица или 376 000 човека са изложени на работното си място на фактори, които могат да повлияят неблагоприятно на тяхното психично здраве. За преобладаващата част от тях - 335 000, основният фактор е напрежението поради недостиг на време или претоварването с работа. Други рискови за психичното здраве фактори като насилие или заплаха от насилие и тормоз и грубо отношение се посочват като основни фактори значително по-рядко - общо от 1.4% от заетите лица.
Според изследването за разглеждания период 12 100 лица са претърпели злополуки на работното място или по време на изпълнение на трудови задължения, като от тях 8 700 са мъже. Около една трета от злополуките са предизвикани от пътнотранспортно произшествие. Една от всеки три злополуки не е свързана със загуба на цял работен ден, докато при две от всеки пет отсъствието е продължило поне две седмици.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД