Община Казанлък разширява социалните услуги за деца с увреждания и деца в риск

Община Казанлък разширява социалните услуги за деца с увреждания и деца в рискС едва 1 800,00 лв. съфинансиране от страна на Община Казанлък като бенефициент, Общината подписа нов договор за предоставяне на БФП №
BG16RFOP001-5.001-0037-С01 с обща стойност на проекта в размер на 531 800,00 лв., от които 530 000,00 лв. - безвъзмездна финансова помощ.В рамките на 18 месеца ще бъдат реконструирани и оборудвани 2 сгради в Казанлък: Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания
и техните семейства (ДЦПДТМУТС), който ще бъде изграден в неизползваемия двуетажен корпус от сградата на Детска ясла № 6 "Надежда" и ремонт на съществуващия Център за обществена подкрепа, с оглед разширяването на дейността му.
Новосъздаденият ДЦПДТМУТС ще обслужва 30 деца за дневна грижа и 60 деца за консултативни услуги, а след ремонта Центърът за обществена
подкрепа, при настоящ капацитет 60 деца в риск, ще обслужва 80.
Община Казанлък успешно кандидатства и на 1 декември, 2017 г. сключи с Управляващия орган административен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект № BG16RFOP001-5.001-0037 "Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца в община Казанлък" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001 "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца", в рамките на Приоритетна ос 5 "Регионална социална инфраструктура" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г.,
финансирана от Европейския съюз.
Проектът е насочен към успешното продължаване на процеса на деинституционализация чрез замяна на институционалния модел на грижа с
грижа в семейството или близка до семейната среда в общността, както и гарантиране на правото на всяко дете до достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните му потребности.
Мисията на Община Казанлък е да отговаря на обществения интерес ефективно и ефикасно, при максимален резултат и качество. Отношението
на Община Казанлък към развитието на социалните услуги е съобразено с Картата на услугите и с Националната стратегия "Визия за деинституционализация на децата в Република България".
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov
ELENA PETROVA ANEVA

avtoreklama

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД