"ЗДРАВЕ-М" - медицински център

Адрес: гр. Стара Загора, ул. Цар Калоян 6/А, ет. 1
Телефони: 042/255092; 0878431593
Друга информация:
Медицински център “Здраве-М” е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ. Основните насоки в дейността на центъра - диагностика на раковите заболявания.
Медицински център “Здраве-М” ви предлага модерен комплекс от оборудвани със съвременна апаратура кабинети и лекари от следните медицински специалности: акушерство и гинекология; ендокринология; очни болести; дерматология; хирургия; педиатрия; неврология; кардиология.
Диагностичният процес се подпомага с ехографска диагностика; цитология и хистология, осъществявани в патохистологична лаборатория “Здраве-М”, ръководена от д-р Кънева.
Лекарският екип на МЦ “Здраве-М” е натрупал своя опит в диагностиката и лечението на онкологичната заболеваемост в КОЦ-Стара Загора.
Патохистологичната и цитологичната лаборатория осигурява точна и бърза диагностика на цитонамазки и биопсии от всички органи. Медицинската дейност в центъра се основава на постиженията на медицинската наука, правилата на добра медицинска практика, изискванията на ЗНЗ и НРД.
Медицински екипи:
* Д-р Здравка Маринова - АГ: прегледи, вземане и изследване на цитонамазки, колпоскопия, ехография на гениталии и бременност, женска консултация. Работно време: всеки ден 8.30-13.00 ч.; вторник 16.00-18.00 ч.
* Д-р Петър Мишев - АГ: прегледи, вземане на цитонамазки, колпоскопия, ехография на гениталии и бременност, женска консултация. Работно време: вторник и четвъртък 14.00-16.00 ч.
* Д-р Донка Атанасова - ендокринолог: прегледи, диагностика, диспансеризация на диабетно болни, болести на щитовидната жлеза и други болести на обмяната; обучение за лечение с Инсулин, режим на хранене. Работно време: понеделник, сряда и четвъртък 14.00-17.00 ч.
* Д-р Тамара Сергеева - офталмолог: прегледи, корекция на зрението, периметрия, очни дъна, очно налягане и при необходимост - диспансеризация. Работно време: понеделник, вторник, четвъртък и петък 9.00-12.00 ч.
* Д-р Румяна Никодимова - дерматолог-онколог: прегледи и лечение ва кожни заболявания, лечение с течен азот, диагностика на ракови заболявания на кожата - цитонамазки, биопсии. Работно време: понеделник и сряда 9.00-13.00 ч.; вторник 13.00-16.00 ч.
* Д-р Тома Божинов - хирург: прегледи и лечение на хирургични заболявания; операции с възможност за диагностика на ракови заболявания. Работно време: понеделник, вторник, сряда и четвъртък 13.30-16.00 ч.
* Д-р Ирина Попова - педиатър: прегледи, лечение и ехография на коремни органи на деца до 18 г. Работно време: понеделник и петък 14.30-17.00 ч.; вторник 9.00-12.00 ч.
* Д-р Стойка Клечкова - кардиолог: прегледи и лечение на сърдечно болни, ЕКГ, диспансеризация. Работно време: сряда 12.00-14.00 ч.; четвъртък 9.00-11.00 ч.
* Д-р Емилия Кънева - патоанатом, патоморфолог и цитолог. С дългогодишен опит в диагностиката на ракови заболявания.
* Д-р Асма Аббас - невролог: прегледи, лечение и хоспитализация. Работно време: вторник и петък 13.30-15.30 ч.
Медицински център “Здраве-М” работи със Здравноосигурителна каса, фонд “Доверие” и “Дженерали-Закрила”.
 
Ìåäèöèíñêè öåíòúð “Çäðàâå-Ì” å ëå÷åáíî çàâåäåíèå çà ñïåöèàëèçèðàíà èçâúíáîëíè÷íà ìåäèöèíñêà ïîìîù. Îñíîâíèòå íàñîêè â äåéíîñòòà íà öåíòúðà - äèàãíîñòèêà íà ðàêîâèòå çàáîëÿâàíèÿ.Ìåäèöèíñêè öåíòúð “Çäðàâå-Ì” âè ïðåäëàãà ìîäåðåí êîìïëåêñ îò îáîðóäâàíè ñúñ ñúâðåìåííà àïàðàòóðà êàáèíåòè è ëåêàðè îò ñëåäíèòå ìåäèöèíñêè ñïåöèàëíîñòè: àêóøåðñòâî è ãèíåêîëîãèÿ; åíäîêðèíîëîãèÿ; î÷íè áîëåñòè; äåðìàòîëîãèÿ; õèðóðãèÿ; ïåäèàòðèÿ; íåâðîëîãèÿ; êàðäèîëîãèÿ.Äèàãíîñòè÷íèÿò ïðîöåñ ñå ïîäïîìàãà ñ åõîãðàôñêà äèàãíîñòèêà; öèòîëîãèÿ è õèñòîëîãèÿ, îñúùåñòâÿâàíè â ïàòîõèñòîëîãè÷íà ëàáîðàòîðèÿ “Çäðàâå-Ì”, ðúêîâîäåíà îò ä-ð Êúíåâà.Ëåêàðñêèÿò åêèï íà ÌÖ “Çäðàâå-Ì” å íàòðóïàë ñâîÿ îïèò â äèàãíîñòèêàòà è ëå÷åíèåòî íà îíêîëîãè÷íàòà çàáîëåâàåìîñò â ÊÎÖ-Ñòàðà Çàãîðà.Ïàòîõèñòîëîãè÷íàòà è öèòîëîãè÷íàòà ëàáîðàòîðèÿ îñèãóðÿâà òî÷íà è áúðçà äèàãíîñòèêà íà öèòîíàìàçêè è áèîïñèè îò âñè÷êè îðãàíè. Ìåäèöèíñêàòà äåéíîñò â öåíòúðà ñå îñíîâàâà íà ïîñòèæåíèÿòà íà ìåäèöèíñêàòà íàóêà, ïðàâèëàòà íà äîáðà ìåäèöèíñêà ïðàêòèêà, èçèñêâàíèÿòà íà ÇÍÇ è ÍÐÄ.Ìåäèöèíñêè åêèïè:* Ä-ð Çäðàâêà Ìàðèíîâà - ÀÃ: ïðåãëåäè, âçåìàíå è èçñëåäâàíå íà öèòîíàìàçêè, êîëïîñêîïèÿ, åõîãðàôèÿ íà ãåíèòàëèè è áðåìåííîñò, æåíñêà êîíñóëòàöèÿ. Ðàáîòíî âðåìå: âñåêè äåí 8.30-13.00 ÷.; âòîðíèê 16.00-18.00 ÷.* Ä-ð Ïåòúð Ìèøåâ - ÀÃ: ïðåãëåäè, âçåìàíå íà öèòîíàìàçêè, êîëïîñêîïèÿ, åõîãðàôèÿ íà ãåíèòàëèè è áðåìåííîñò, æåíñêà êîíñóëòàöèÿ. Ðàáîòíî âðåìå: âòîðíèê è ÷åòâúðòúê 14.00-16.00 ÷.* Ä-ð Äîíêà Àòàíàñîâà - åíäîêðèíîëîã: ïðåãëåäè, äèàãíîñòèêà, äèñïàíñåðèçàöèÿ íà äèàáåòíî áîëíè, áîëåñòè íà ùèòîâèäíàòà æëåçà è äðóãè áîëåñòè íà îáìÿíàòà; îáó÷åíèå çà ëå÷åíèå ñ Èíñóëèí, ðåæèì íà õðàíåíå. Ðàáîòíî âðåìå: ïîíåäåëíèê, ñðÿäà è ÷åòâúðòúê 14.00-17.00 ÷.* Ä-ð Òàìàðà Ñåðãååâà - îôòàëìîëîã: ïðåãëåäè, êîðåêöèÿ íà çðåíèåòî, ïåðèìåòðèÿ, î÷íè äúíà, î÷íî íàëÿãàíå è ïðè íåîáõîäèìîñò - äèñïàíñåðèçàöèÿ. Ðàáîòíî âðåìå: ïîíåäåëíèê, âòîðíèê, ÷åòâúðòúê è ïåòúê 9.00-12.00 ÷.* Ä-ð Ðóìÿíà Íèêîäèìîâà - äåðìàòîëîã-îíêîëîã: ïðåãëåäè è ëå÷åíèå âà êîæíè çàáîëÿâàíèÿ, ëå÷åíèå ñ òå÷åí àçîò, äèàãíîñòèêà íà ðàêîâè çàáîëÿâàíèÿ íà êîæàòà - öèòîíàìàçêè, áèîïñèè. Ðàáîòíî âðåìå: ïîíåäåëíèê è ñðÿäà 9.00-13.00 ÷.; âòîðíèê 13.00-16.00 ÷.* Ä-ð Òîìà Áîæèíîâ - õèðóðã: ïðåãëåäè è ëå÷åíèå íà õèðóðãè÷íè çàáîëÿâàíèÿ; îïåðàöèè ñ âúçìîæíîñò çà äèàãíîñòèêà íà ðàêîâè çàáîëÿâàíèÿ. Ðàáîòíî âðåìå: ïîíåäåëíèê, âòîðíèê, ñðÿäà è ÷åòâúðòúê 13.30-16.00 ÷.* Ä-ð Èðèíà Ïîïîâà - ïåäèàòúð: ïðåãëåäè, ëå÷åíèå è åõîãðàôèÿ íà êîðåìíè îðãàíè íà äåöà äî 18 ã. Ðàáîòíî âðåìå: ïîíåäåëíèê è ïåòúê 14.30-17.00 ÷.; âòîðíèê 9.00-12.00 ÷.* Ä-ð Ñòîéêà Êëå÷êîâà - êàðäèîëîã: ïðåãëåäè è ëå÷åíèå íà ñúðäå÷íî áîëíè, ÅÊÃ, äèñïàíñåðèçàöèÿ. Ðàáîòíî âðåìå: ñðÿäà 12.00-14.00 ÷.; ÷åòâúðòúê 9.00-11.00 ÷.* Ä-ð Åìèëèÿ Êúíåâà - ïàòîàíàòîì, ïàòîìîðôîëîã è öèòîëîã. Ñ äúëãîãîäèøåí îïèò â äèàãíîñòèêàòà íà ðàêîâè çàáîëÿâàíèÿ.Ä-ð Àñìà Àááàñ - íåâðîëîã: ïðåãëåäè, ëå÷åíèå è õîñïèòàëèçàöèÿ. Ðàáîòíî âðåìå: âòîðíèê è ïåòúê 13.30-15.30 ÷.Ìåäèöèíñêè öåíòúð “Çäðàâå-Ì” ðàáîòè ñúñ Çäðàâíîîñèãóðèòåëíà êàñà, ôîíä “Äîâåðèå” è “Äæåíåðàëè-Çàêðèëà”.


lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД